Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Viešoji įstaiga Šeimos idėjų centras (toliau „Įstaiga“), būdama tinklalapio https://seimosidejucentras.lt/ (toliau „Svetainė“) valdytoja, tinklalapio lankytojų duomenis tvarko laikydamasi galiojančių teisės aktų, remdamasi nustatytais tikslais ir tokia apimtimi, kuri reikalinga šiems tikslams pasiekti.

Tvarkydama asmens duomenis, Įstaiga laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Privatumo politika nustato privatumo sąlygas naudojantis Svetaine. Joje nurodoma, iš kur Svetainė gauna lankytojų asmens duomenis, kaip juos tvarko ir kam juos teikia. Taip pat šiame dokumente nurodomos asmens duomenų subjektų teisės.

Pagrindinės asmens duomenų tvarkymo nuostatos

Asmens duomenų valdytojas:
Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.
Ši privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems tinklalapyje Svetainėje.

Įstaiga yra Svetainės lankytojų asmens duomenų valdytojas.

Tvarkydama Svetainės duomenis, Įstaiga laikosi šių principų:
– Tvarko teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
– Renka nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais;
– Deda visas pastangas užtikrinti, kad duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant Svetainės tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
– Siekia, kad duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami;
– Saugo tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtu galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
– Tvarko tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas.

Asmens duomenys Svetainėje tvarkomi šiais tikslais:
– Naujienlaiškio platinimo tikslu – tik aktyvavus šią paslaugą svetainėje ir užsisakius ją;
– Dalyvavimo apklausose tikslu – tik aktyvavus šią paslaugą svetainėje ir svetainės lankytojams dalyvaujant apklausose;
– Užtikrinant Svetainės funkcionavimą ir pritaikymą lankytojų naršymo poreikiams – tik su svetainės lankytojų sutikimu.

Įstaiga tvarko šiuos asmens duomenis ir juos gauna:
– Naujienlaiškio platinimo tikslu – el. pašto adresą (lankytojams pateikus).
– Dalyvavimo apklausose tikslu – informaciją apie lytį, amžių, išsilavinimą, gyvenamąją vietą (lankytojams pateikus).
– Užtikrinant Svetainės funkcionavimą ir pritaikymą lankytojų naršymo poreikiams – naudoja slapukus (cookies) (lankytojų sutikimu renkami automatiškai).

Asmens duomenys naudojami tik duomenų tvarkymo tikslų skiltyje nurodytais tikslais.

Svetainė užtikrina, kad bet kokie asmens duomenys nebus parduodami, ar kitaip be teisėto pagrindo teikiami tretiesiems asmenims. Svetainė pasilieka teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtume tai padaryti įstatymų numatyta tvarka teisėsaugos ar kitoms tokius įgaliojimus turinčioms teisėsaugos institucijoms.
Surinktus asmens duomenis mes galime perduoti paslaugų teikėjams (informacinių technologijų, duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir kitų paslaugų), tačiau jie neturi teisės Svetainės surinktų asmens duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo Įstaigai tikslais.

Visi lankytojų asmens duomenys saugomi iki to laiko, kol reikalingi tikslams, nurodytiems Duomenų tvarkymo tikslų skiltyje, pasiekti, bet ne ilgiau nei vienerius metus nuo jų pateikimo ir (ar) rinkimo metų gruodžio 31 d.

Įstaiga, administruodama Svetainę, užtikrina visas BDAR ir kituose galiojančiuose teisės aktuose įtvirtintas duomenų subjektų teises:
– Informavimą apie duomenų tvarkymą;
– Teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
– Teisę reikalauti ištaisyti ir (ar) papildyti netikslius duomenis;
– Teisę reikalauti sunaikinti duomenis, kurie nereikalingi tikslams, kurių siekiant jie buvo renkami;
– Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;
– Teisę atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis;
– Teisę pareikalauti pateikti apie Jus surinktus duomenis (kurie surinkti pagal sutikimą arba vykdant sutartį) Jums ar trečiajam asmeniui.

Įstaiga gali atsisakyti vykdyti lankytojų reikalavimus, susijusius su jų asmens duomenimis, tik teisės aktuose numatytais atvejais.
Duomenų subjektai reikalavimus dėl jų teisių įgyvendinimo turi teisę teikti asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu seimosidejucentras@gmail.com.

Autorinės teisės ir teisės naudoti turinį

Visa informacija esanti šioje svetainėje, įskaitant tekstus, iliustracijas, logotipą, yra apsaugoti autorių teisių.

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje dienos.
Atnaujinta 2022-03-15